A07 充電座
- 特色及功能說明
  • 1.當A07 呼叫機放在任何一個充電座槽時, 會自動關機及充電, 並在被拿起時自動開機/ 閃燈
  • 2.一個桌上型充電座可供 15 台 A07 充電座充電
  • 3. 尺寸: 274.53 (W) x 242.69 (H)
  • 4. 重量: 2170 g